Høstbrev til medlemmer i RHVF

Publisert: 29.10.2018 14:10

Vi har lagt bak oss en flott sommer og den flotte naturen i Rauland har nok lokket mange av dere til fjells også tidlig i høst. Det nye styret ønsker med dette å informere om noe av aktiviteten i hyttevelforeningen. Vi tar gjerne i mot innspill fra medlemmene, så har du noe på hjertet, så ta kontakt med oss!

Høstferien er flott på Rauland, og vi har fått laget en liten filmsnutt fra høstfjellet; ta en titt her:

Vellykket høsttreff på høgfjellshotellet! Det årlige høsttreffet ble arrangert lørdag 6. oktober på Rauland høgfjellshotell. Ca 110 medlemmer hygget seg med spekemat og kåseri om Aasmund Olavsson Vinje. Olav Vesaas, bl.a. kjent som forfatter og journalist, fortalte om et spennende og motsetningsfullt menneske, fylt av både alvor og skjemt. Han fortalte om dikteren, samtidskritikeren og fjellmannen, og leste en rekke av de kjente diktene til Vinje.

Torben Andersen, turistsjef Rauland turist fortalte så litt om «Mitt Rauland», en ny app- løsning for hyttefolket som blir tilgjengelig før jul, og svarte også på spørsmål fra salen om utviklingen i Rauland.

Avslutningsvis ble det trukket ut vinnere av en rekke flotte gavepremier, alt fra dagskort i skisenteret til middag for to på hotellet.

Ca. 110 medlemmer hygget seg med spekemat og kåseri på det årlige høsttreffet.

2
Revidering av kommunedelplan Rukkemo – Torvetjønn – innspill til Vinje kommune
Vinje kommune har i arbeid med rullering av kommunedelplan Rukkemo- Torvetjønn utarbeidet et «Diskusjonsutkast» som består av et notat og et kart med sammenstilling av arealbruk og kvaliteter. Diskusjonsutkastet er ikke en fullverdig plan med planbestemmelser, planomtale og konsekvens utgreing, men en sammenstilling av kunnskap, hovedstrategier for videre utvikling og krav til arealinnspill. Kommunen oppgir at diskusjonsutkastet kan være et godt grunnlag for å målrette den videre diskusjonen fram til endelig planforslag.

Rauland hyttevelforening sendte på forsommeren et innspill til kommunen hvor vi bl.a. skrev at vi er enig i kommunens ambisjoner for planarbeidet:

– ivareta god destinasjonsutvikling både på kort og lang sikt
– sikre viktige kvaliteter i området
– bidra til forutsigbarhet for alle hovedinteresser – og at nåværende hytteeiere er en del av disse.

Videre støtter vi notatets punkter hvor kommunen ønsker å forsterke og videreutvikle hovedfunnene fra den tidligere brukerundersøkelsen:
– Videreutvikling av langrennstilbudet
– Opprusting av alpinanlegg
– Utvikling av barmarkstibudet

Innspillet fra RHVF pekte også på hva vi har sagt i tidligere høringsuttalelser, hvor vi vektla følgende punkter:

– Det er viktig å sette på dagsorden hvordan hyttefolket skal bli integrert i planprosesser på en best mulig måte
– At det legges vekt på sikring av rekreasjonsområder, blant annet ved å legge godt til rette for stier, løyper og tilkomst til viktige friluftsområder
– At fortetning ikke må foregå slik at allerede veletablerte hyttefelt får både trivsel og naturopplevelser kraftig redusert – og hyttene verdiforringet
– En mer forpliktende målsetting om at det som en del av infrastrukturen må legges mer vekt på trafikksikring i hytteområdene, spesielt langs hovedveiene og ved flere viktige løypekrysningspunkter.
– Hyttefolkets størrelse, og deres avgjørende betydning for videre utvikling i Vinje kommune reflekteres tydeligere i planer.

Til diskusjonsnotatets punkt om bærekraftig arealbruk skriver vi at Rauland hyttevelforening mener at dagens utbygging på mange områder ikke er i samsvar med det vi oppfatter som bærekraftig arealbruk. Det er bl.a. nødvendig at kommunen i større grad benytter rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplaner. Vi mener videre at kommunedelplanen må omhandle og differensiere arealbruk ut fra følgende prinsipper:

1. Eksisterende hyttefelt – ytterligere fortetting bør skje i områder som er bygd/vedtatt fortettet – og her må grønne nærområder, stier og krysningspunkt for skiløyper ivaretas og sikres. Eldre hytteområder som ikke er fortettet, bør bevares.

3
2. Kommunedelplanen bør konsentreres om områder og utvikling av areal som allerede er regulert for utbygging, da det allerede foreligger betydelige utviklingsplaner i planområdet.

3. Kommunedelplanen bør ikke åpne opp for tilrettelegging av nye områder før ved neste rullering, da det er allerede regulert for 900 nye hytter i planområdet og videre behov kan dekkes innenfor eksisterende områder.

Avslutningsvis i innspillet gjør vi det klart at RHVF støtter fellesgodemodellen som er beskrevet og mener denne må være en forutsetning for all utbygging og utvikling i området i planperioden. Strategien bør konkretiseres og beskrive ulike modeller og konsekvenser av disse.

RHVF sier seg også enig i at det i første rekke må være utbyggere, eiendomsutviklere og kommunen selv som må stå for omkostningene, jfr. tidligere rapporter om den store verdiskapingen turistene og hytteeierne allerede bidrar med. Vi oppfordrer også Vinje kommune sterkt til at kommunedelplanene gir føringer som sikrer dialog og informasjon med eksisterende hytteeiere i en tidlig fase når nye prosjekter foreslås.

Annet

Styret har opprettet formelle epost adresser for henvendelser til RHVF: [email protected] og [email protected]. Bruk en av disse ved alle henvendelser.

Husk også å informere oss om adresseendring / ny epost-adresse / eierskifte slik at medlemsregisteret kan oppdateres! Får du ikke tilsendt epost med informasjon fra styret, så ta kontakt! ([email protected])

Medlemskontingent for 2018 er sendt ut fra banken i september, og alle oppfordres til å betale årets medlemskontingent! Har du ikke mottatt faktura, så ta kontakt! Vi viser ellers til våre hjemmesider: www.raulandhyttevelforening.no.

Nyt høsten på fjellet – vi gleder oss allerede til en ny, flott vintersesong!

Hilsen
Styret i RHVF