Rauland Hyttevelforening – Årsmøte 2019

Rauland Hyttevelforening innkaller med dette til årsmøte på Vierli Fjellstue langfredag.

Fredag 19. april 2019 kl. 09.30

Dagsorden årsmøte

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å signere protokoll
3. Årsberetning og regnskap for 2018
4. Innkomne forslag
a. Justering av vedtekter for Rauland hyttevelforening (forslag fra
styret)

5. Fastsetting av kontingent
6. Fastsetting av styrehonorarer
7. Budsjett 2019
8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest søndag 7. april. Sendes
på epost til styret: [email protected].

Medlemsmøte

Etter årsmøtet avholdes vanlig medlemsmøte. Her vil Rauland Turist gi
informasjon og svare på spørsmål fra medlemmene knyttet til utvikling og
aktivitet i Rauland. Det blir også presentasjon fra ulike aktører som tilbyr
aktiviteter i området.

Etter medlemsmøtet arrangeres det Påskeskirenn for barn fra Vierli.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Med hilsen
Styret i Rauland Hyttevelforening

Innkalling og vedlegg:

innkalling Årsmøtet 2019

årsberetning RHVF 2018-19

RHVF Regnskap 2018

RHVF Balanse 31.12.2018

Påskeskirenn 2019