Aktuelle saker

Publisert: 03.01.2018 22:01
Dialogmøte med sentrale aktører

Tradisjonen tro inviterte Styret i RHVF sentrale aktører i Rauland og Vinje til dialogmøte i vinterferien. Det årlige dialogmøtet er en av de få arenaene der hyttefolket, politikere, offentlige etater, grunneiere, handelsstand, kraftlag og turistnæring kan møtes for å informere om nye planer samt utveksle erfaringer og synspunkter rundt den videre utviklingen i Rauland. I løpet av det to timer lange møtet kom det fram en lang rekke interessante saker som direkte eller indirekte berører hytteeierne i Rauland. Vi nevner her noen stikkord:

-Ordføreren slo fast at hyttefolk og reiselivsnæring er svært viktige for Vinje kommune og nevnte flere konkrete tiltak/investeringer som gjøres for å legge til rette for fortsatt vekst i Rauland. Styrking av vann- og avløpsnettet, døgnåpen legevakt og iherdig kamp for å få permanent luftambulanse til Vinje ble nevnt som eksempler.

– Lensmannen i Vinje informerte om den nye politireformen som bl.a. innebærer at lensmannskontoret i Åmot nå får ansvaret for både Vinje, Tokke og Fyresdal kommuner, et området som tilsvarer to ganger arealet til Vestfold fylke. Lensmannen ville gjerne ha hyttefolkets støtte i kampen om flere politiressurser til det store lensmannsdistriktet. I dag er kontoret i Åmot bemannet med 4 årsverk og responstiden kan variere fra 5 minutter til 2,5 timer, var det lite oppløftende budskapet fra lensmannen.

– Butikksjefen i Spar understreket betydningen av hyttefolket som kunder, men uttrykte samtidig frustrasjon over at hyttefolk og skiturister brukte butikkens parkeringsplass som utgangspunkt for skiturer i løypenettet fra Krossen. – De må benytte den store, og oftest helt tomme, parkeringsplassen ved Rauland skole, var budskapet.

– Grunneierne Helge Åsen og Torgeir Lognvik informerte om planene om å utvikle nye hyttefelt på henholdsvis 100 tomter ved Heimvegli og drøyt 40 tomter sør for hotellet.

– Kristin Larsen på Vierli orienterte om planene om å etablere ny tursti fra Vierli til Heimvegli og etterlyste hyttefolk til dugnad for rydding og merking av løypa. Vierli turistsenter har også har ansvaret for løypekjøring i Rauland om vinteren og opplyste at det ikke forelå planer om ytterligere utvidelse av løypenettet, noe som førte til flere reaksjoner blant de frammøtte. – Alt for passivt dersom Rauland fortsatt skal konkurrere i norgestoppen som vinterdestinasjon, sa flere.

Rauland Invest v/Stein Birger Johnsen fortalte at selskapet hans hadde utviklet og solgt 1200 hyttetomter så lang i Rauland. Han framholdt at vinteren fortsatt måtte være hovedsatsningssesongen i Rauland. -På sommeren er det for mange andre sterke konkurrenter som vil gjøre det vanskelig for Rauland å skille seg ut, var påstanden hans.

– Rauland turist v/ reiselivssjef Torben Andersen fortalte likevel at det var planer om å utvikle både sykkel- og sommerstier rundt bl.a. Vierli og at man så på potensiale ved å utnytte verdensarven knytta til Møsvatn. Rauland turist registrerte for øvrig økt omsetning i vintersesongen, særlig fra Danmark.

– Rauland kraft v/lederen Tore Olav Nystog opplyste at strømmålerne på samtlige hytter i Rauland skal skiftes fra høsten 2017 til våren 2018. Hver enkelt abonnent blir kontaktet pr brev og selve utskiftingen tar maks to timer.

– To representanter for nettleverandøren Telefiber deltok også på møtet. De fikk begge verdifulle innspill fra styret i RHVF. For det første ble det etterlyst supporttjeneste også i helgene når hyttefolket faktisk er på hyttene. Dernest ble det etterlyst et mer differensiert pristilbud fra Telefiber som gjør det mer attraktivt for hyttefolk som tross alt bare tilbringer i snitt 10% av året på hytta.

Hvor kommer hyttefolket fra?

Styret i Rauland hyttevelforening har lenge ønsket å få en oversikt over hvor de ca. 3000 hytteeierne i Rauland kommer fra. Ved god hjelp fra Rauland kraftforsyningslag har vi nå fått en fylkesoversikt. Ikke overraskende er det «hjemfylket» Telemark som topper lista med 1260 hytteeiere, dvs. at drøyt 40% av alle hytteeiere i Rauland kommer fra Telemark. Deretter følger Oslo/Akershus med 500 hytteeiere, Vestfold med 444, Vestlandet (Rogaland og Hordaland) 303, Sørlandet (Aust og Vest-Agder) 210 og Buskerud 130 hytteeiere.

Hytter og fjos

Torsdag 23. februar inviterte Landbruksnæringa i Vinje hyttefolket i Rauland til møtet Hytter og Fjos. Det ble en spennende og informativ reise om alt fra beitebruk til kortreist mat for de drøyt 20 hytteeierne som hadde møtt fram på hotellet. Landbruksrådgiver Thor Christiansen ga først en oversikt over det som finnes av gårdsbruk i kommunen, hvor stor del av arealet som blir utnytta til både innmark og utmark og i tillegg tallet på både ku, geit ,gris og sauebesetninger i kommunen.

Deretter slapp flere dyktige, lokale kvinnelige matprodusenter til, disse var Elisabeth Haugarne, Gro Hommo, Trude Flatland og Åsne Vesaas. Avslutningsvis fikk de frammøtte smake på flere kortreiste fristelser, alt fra de velsmakende ostene fra Lega i Øyfjell, via den einerrøkte middagspølsa til Åsne Vesaas fra Bøgrend til den lokale matkassa til Trude Flatland som du kan bestille på kafe Matglede ved Straume-krysset.

En spennende og lærerik kveld, var konklusjonen til de frammøtte hytteeierne.

Høsttreffet 2016

Tradisjonen tro arrangerte Rauland hyttevelforening sitt årlige Høsttreff for hyttefolket på Rauland Høgfjellshotell første lørdagen i høstferien. Godt over 100 frammøtte sørget for fullt hus og stor stemning i spisesalen på hotellet. Verdensarv-koordinator Øystein Haugan høstet trampeklapp for sitt engasjerte foredrag om hvordan noen lokale ildsjeler på Rjukan greide kunststykket med å få industriarven i nabokommunene Tinn og Notodden inkludert på UNESCOs internasjonale verdensarvliste. Nesten like mye applaus høstet folkemusikeren Unni Boksasp fra Tinn som sto for det musikalske bidraget på Høsttreffet. Som vanlig sørget hotellet for velsmakende spekemat med tilbehør.

Hyttefolket vil ha flere turstier

Vinje kommune sendte tidligere i år ut til høring forslaget om ny sti- og løypeplan for hele kommunen, inkludert Rauland selvsagt. Dette er en ganske omfattende plan der både sommerstier, veier for terrengsykling, skiløyper og snøskutertraseer er lagt inn. Rauland hyttevelforening mener i sitt høringssvar at tilbudet av preparerte skiløyper bør utvides ytterligere, særlig i vinter- og påskeferiene når tilstrømmingen av hyttefolk og skiturister mangedobles. Kanskje enda viktigere er det å utvikle nettet av turstier i sommerhalvåret, skriver Rauland hyttevelforening i sitt høringssvar.

Les hele høringsuttalelsen her

Uten hyttefolk – ingen vekst

Vinje kommune har sendt flere planer ut til høring det siste året. Rauland hyttevelforening er også bedt om å uttale seg om Kommuneplanens samfunnsdel som handler om hvordan Vinje skal utvikle seg fram mot 2035. I sitt høringssvar skriver bl.a. Hyttevelforeningen at planen inneholder mange spenstige visjoner, men etterlyser likevel forslag og tanker om hvordan Vinje kommune ønsker å samarbeide og videreutvikle forholdet til den viktige hyttebefolkningen. Den ekspansive hyttebyggingen har hatt stor betydningen for næringslivet i kommunen, og da særlig for handelsnæringen, turistbransjen og bygg- og anleggssektoren. Dette bare understreker viktigheten av å få til et strukturert og konstruktivt samarbeid med hytteeiernes organisasjoner.

Les hele høringsuttalelsen her

Protest mot fortetting på Livoll og Flotebu

Rundt 70 berørte hytteeiere på hyttefeltene Livoll og Flotebu har skrevet under på et protestskriv til Vinje kommune der de reagerer på grunneierens planer om å fortette de to hyttefeltene. Samlet er det rundt 100 hytter i det aktuelle området der grunneier Gunn Oterkil nå ønsker å fortette med ytterligere 44 hytteenheter. I protestbrevet skriver bl.a. hytteeierne at grunneieren tidligere har gitt muntlige løfter om at hyttefeltene ikke skulle fortettes.

Denne garantien var også avgjørende for at mange av de berørte hytteeierne valgte å bygge hytte nettopp i dette området. Rauland hyttevelforening støtter hyttefolket i denne saken og ber om at planene om fortetting blir trukket tilbake. Hyttevelforeningen peker også på at flere forhold rundt trafikksikkerheten ikke er godt nok ivaretatt i plansøknaden. Det er lagt opp til at saken kommer opp i Plan- og Miljøutvalget i Vinje kommune tidlig på høsten.

De berørte hytteeierne har truet med å gå rettens vei for å få stoppet planene om fortetting.

Se høringsuttalelsen fra Rauland hyttevelforening her.

Gang-sykkelvei Krossen – Vierli

Vinje kommune har tatt Rauland hyttevelforening på alvor i hyttefolkets krav om å bedre trafikksikkerheten langs fylkesvei 37 fra Krossen til Heimvegli. 15.juni hadde ordføreren og rådmannen møte med fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg for å presentere planene for gang- og sykkelveg fra Austbø til Krossen (og fra Hadland og vestover mot Rauland kirke).

Dette var også tema under spørretimen i kommunestyret 16. juni. Ordfører Jon Rikard Kleven skriver i en e-post til Rauland hyttevelforening at strekningen fra Krossen til Vierli ligger inne i Vinje kommunes gjeldende trafikksikkerhetsplan og at denne planen snart skal rulleres, trolig i 2016/2017. Dersom kommunestyret prioriterer slik, vil reguleringsarbeidet for g/s-veien starte opp. Det er viktig å merke seg at kostnadene for en g/s vei på hele den 7 km lange strekningen er estimert til 65 millioner kroner. Tar man med utgiftene til planlagt g/s forbi Hadland mot kirken, utgjør kostnadene samlet hele 105 millioner kroner. Vinje kommune er derfor avhengig av medfinansiering fra veieieren som er Telemark fylkeskommune.

Møtet 15.juni var starten på arbeidet med å få med fylkeskommunen på spleiselaget.

God DAB-dekning i Rauland

26. april 2017 blir FM-nettet i de tre fylkene Telemark, Buskerud og Vestfold slukket for godt og erstattet med det digitale radionettet DAB. Selv om Stortinget har satt som krav at det nye DAB-nettet må dekke 99,5% av alle norske husstander før FM fases ut, er det likevel mange hytteområder i Norge som vil mangle dekning. I Rauland viser dekningskartet fra Radio Norge at ca. 200 hytter på Heimvegli/Angravli blir liggende i «DAB-skyggen». Rauland hyttevelforening har vært i kontakt med NRKs distribusjonsavdeling som nå har lovet å sette opp en ekstra DAB-omformer på «nærmeste fjelltopp» som vil sikre god DAB-dekning også for hyttefolket på Heimvegli og Angravli.

Feiing av hyttepiper

Fra 1. januar i år er det blitt pålagt obligatorisk med feiing av hyttepiper. Tidligere er det bare helårsboliger som har hatt dette pålegget. Brannsjefen i Vest Telemark Brannvesen, Tore Metveit, forteller at brannvesenet nå er i gang å planlegge hvordan dette omfattende arbeidet skal legges opp. Bare i Rauland er det i dag over 3000 hytter og fritidsleiligheter. Alle hytteeiere vil i løpet av de nærmeste åra få en skriftlig henvendelse og den største utfordringen blir nok å treffe hyttefolket hjemme, sier Metveit. Dersom du ikke ønsker å vente til feier’n kommer på hyttedøra, kan du når som helst bestille feiing av hytta di sjøl mot en betaling på kr. 500,- + moms.

Da kan du ta kontakt med VTBV på tlf. 35 07 57 11.

Feiing og brannsikkerhet på hytter blir trolig et eget tema på vårt årlig Høsttreff på hotellet lørdag 8. oktober.

Verving av nye medlemmer

I løpet av februar og mars har Rauland hyttevelforening gjennomført en større vervekampanje som først og fremst gikk ut på å henge blå flyere på dørklinkene til rundt 1000 hytter i Rauland. Resultatet så langt er nærmere 50 nye medlemmer slik at det totale medlemstallet nå nærmer seg 600. Styret i foreningen arbeider aktivt for å rekruttere enda flere medlemmer bl.a. ved at lokale hyttelag melder seg kollektivt inn i Rauland hyttevelforening.

Se flyeren her

VIKTIG DAG OM OMSTRIDT UTLEIEPLIKT

Onsdag 27. april er en viktig dag for den omstridte og betente saken om utleieplikt for et tjuetalls fritidseiendommer ved Rauland skisenter. Da skal Plan- og miljøutvalget Vinje kommune behandle et forslag som i korthet går ut på at de berørte hytteeierne skal kunne kjøpe seg fri fra utleieplikten mot å være med på å delfinansiere byggingen av nye varme senger i området. Det er turistaktøren Vierli Eiendom som har tilbudt seg å etablere nye erstatningssenger for de som går tapt dersom de berørte hyttene og leilighetene ved Rauland skisenter blir fritatt for utleieplikten.

Forslaget er omstridt og selv om Plan- og Miljøutvalget skulle gi sin tilslutning til forslaget om frikjøp, er det slett ikke sikkert at de aktuelle hytteeierne skisenteret vil gå med på denne løsningen. Fortsatt er det 19 hytteeiere som ønsker å gå til sak mot grunneier Erling Svalastog og hans selskaper for å få hyttekjøpet omstøtt. Dersom konflikten skulle ende i en retten, er den berammet i Vest Telemark Tingrett i august i år.

Se forslaget til frikjøpsordning som ligger vedlagt.

ÅRSMØTET 2016

Tradisjonen tro avviklet Rauland hyttevelforening sitt årsmøte på Vierli Kafeteria på langfredag, som i år var den 25. mars. Rundt 60 medlemmer møtte fram. Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer som sto på valg ble gjenvalgt, med unntak av sekretær Hanne Simonsen som hadde bedt om avløsning. Lederen i foreningen Erik Berg-Hansen takket Hanne for 7 års solid innsats som sekretær i foreningen. Som ny sekretær ble valgt Dag Ausen.

Protokoll fra årsmøtet 2016

MEDLEMSMØTET I PÅSKEN

Etter årsmøtet 25. mars ble det som vanlig avviklet ordinært medlemsmøte. I tillegg til lederens orientering om «rikets tilstand», presenterte Jon Hovda planene om nytt såkalt kontorhotell ved Rehabiliteringssenteret i Rauland. Deretter fortalte Trude Flatland om den nystartede bedriften Kafe Matglede i Øyfjell. I tillegg informerte den nye eieren på Vierli, Kristin Larsen om virksomheten både i vinter samt planene for turistsenteret framover. Se vedlagte referat fra medlemsmøtet. Etter medlemsmøtet arrangerte Hyttevelforeningen det årlige påskeskirennet for barna med nærmere 300 deltakere på startstreken.

Medlemsmøte påsken 2016

Støtter krav om luftambulanse

Rauland hyttevelforening støtter kravet fra Vinje kommune om at en framtidig base for luftambulanse i Telemark bør legges til de øvre delene av fylket og gjerne til Åmot. Både Skien og Notodden har meldt sin interesse for denne basen. Hyttefolket viser til at store deler av øvre Telemark har en responstid på over 20 minutter for akuttmedisinsk hjelp. I tillegg peker hyttevelforeningen på den kraftige veksten i antall hytter i Tinn, Vinje, Tokke, Hovden og Røldal samt det faktum at akutten på Rjukan sykehus ble lagt ned i fjor. Se vedlagte leserinnlegg fra Rauland hyttevelforening som bl.a. ble tatt inn i Varden og Vest telemark Blad:

Luftambulanse og hyttefolket

G/S-vei KROSSEN- VIERLI

Ett av Hyttevelforeningens viktigste prosjekter er arbeidet med å få etablert en kombinert gang- sykkelsti for hele strekningen fra Krossen til Vierli. I mai tok Hyttevelforeningen initiativ til et møte der både Vinje kommune, Statens Vegvesen, grunneiere og sentrale turistaktører var til stede. På møtet uttrykte samtlige parter stor forståelse for ønsket om bedre trafikksikkerhet langs fylkesvei 37. Særlig i vinterhalvåret med glatt veibane og høye brøytekanter er det risikofylt å bevege seg langs veien. Vinje kommune lovet på møtet å følge opp saken, i første omgang ved å undersøke muligheten for å utnytte samme trasse som Rauland Kraftforsyningslag nå legger ned kabler på strekningen Vierli – Skisenteret.

Se notat om trafikksikkerhet langs fylkesvei 37 her.

Snøskuterarena ved Torvetjønn

Magnar Skinnarlands planer om å anlegge en ny snøscooterarena for fornøyelseskjøring ved Torvetjønn vakte sterke reaksjoner både blant hyttefolket i de fastboende i fjor høst. Det ble samlet inn over 200 underskrifter mot planene og Vinje kommune mottok nærmere 20 negative høringsuttalelser. Etter flere runder i kommunale organer er planene foreløpig lagt på is, først og fremst fordi lovverket ikke tillater fornøyelseskjøring i utmark. En endring i Lov om ferdsel i utmark før sommerferien åpner likevel for at den enkelte kommune selv kan bestemme hvor snøskutertraseer kan legges. I skrivende stund er det derfor uvisst om initiativtakeren ønsker å følge opp planene eller ikke.

Se Rauland hyttevelforenings høringsuttalelse mot snøskuterarenaen her.

Ny skiløypetrasé

Rauland hyttevelforening har i en tid jobbet for å få knyttet sammen løypenettet i Heimvegli-området på sørsiden av fylkesvei 37 med løypenettet på nordsida av fylkesveien ved Angravli (dvs. blåløypa). Takket være positiv holdning fra både grunneier Geir Tvitekkja og de som er ansvarlige for løypekjøringen (Vierli Turistsenter), ser det ut til at den nye skiløypa blir realisert kommende vinter. En del av planen er også å påvirke Statens vegvesen til å sette ned fartsgrensa i det området der løypa skal krysse fylkesveien.

Ny sti- og løypeplan i Vinje

Vinje kommune har i løpet av de siste par årene jobbet med å utarbeide en ny sti- og løypeplan for kommunen. Rauland omfattes selvsagt også av denne planen. Pga. sykdom har arbeidet tatt lengre tid enn forventet, men kommunen lover nå å lansere planen i desember. Rauland hyttevelforening er blant høringsinstansene og styret har flere konkrete innspill både når det gjelder parkering, tilrettelegging og merking. Mer informasjon følger når planen blir offentlig.

Gjengangeren på Bjønnskarhaugen

Bjønnskarhaugen hyttelag har i flere år krevd å få detaljert innsyn i Vinje kommunes grunnlag for å beregne størrelsen på tilknytningsavgiften. Denne avgiften skal i følge loven inndekkes av selvkost. Saken har for lengst blitt en byråkratisk runddans der aktørene har vært Vinje kommune, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og til sist også Kommunaldepartementet. Hyttelaget har hele tida hevdet at tilknytningsavgiften, som ble i sin tid ble satt til kr. 82 000,-, var altfor høy. Hyttelaget har selv stipulert avgiften til å ligge på drøyt 50 000 kroner og har derfor gjentatte ganger etterspurt regnskapet. Kommunen hevder på sin side å ha gitt god nok dokumentasjon i denne saken, noe som bestrides av hyttefolket på Bjønnskarhaugen. Siste nytt er saken skal behandles politisk i formannskapet i Vinje seinere i høst.

Se omtalen av saken i Kommunal Rapport:
https://kommunal-rapport.no/2015/09/hyttelag-ble-kasteball-i-sak-om-selvkost